ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Beyond Yourself-training. Door het inschrijven via www.beyondyourself.nl gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Beyond Yourself  is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 66133882.
1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
Beyond Yourself drijft een onderneming die onder meer fitness trainingen en workouts aanbiedt onder de naam Beyond Yourself.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een training die op enig moment tussen Beyond Yourself en een deelnemer, contractspartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie via www.beyondyourself.nl gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden.
Iedere rechtsverhouding inzake een training met Beyond Yourself valt onder deze Algemene Voorwaarden alleen in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.
De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Beyond Yourself. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.
Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.
Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het Beyond Yourself toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.
2. OVEREENKOMST
Een overeenkomst tussen Beyond Yourself en haar deelnemer, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie.
Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Beyond Yourself. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.
Voor Beyond Yourself ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan.

Beyond Yourself is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

3. GELDIGHEID ABONNEMENTEN
De abonnementen zijn beperkt geldig en specifieke geldigheid staat vermeld op de website van Beyond Yourself. Als de geldigheidsduur is verlopen is er geen recht meer op een training.
Abonnementen worden na het bereiken van de einddatum maandelijks stilzwijgend verlengd met telkens de periode van één maand tegen het tarief van het vorige abonnement.
Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het gaat om een kalendermaand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand.
Abonnementen zijn alleen geldig op de reguliere trainingsdagen van Beyond Yourself. Abonnementen geven toegang tot alle Beyond Yourself -trainingen (exclusief Beyond Yourself Limitless) en 20% korting op de personal training sessies.

In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met een doktersverklaring kan het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden opgeschort. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

4. BETALING
Betalingen dienen te geschieden via automatische incasso. De geldigheidsduur van de Personal Training-sessies en abonnementen staat vermeld bij de tarieven op de website.
Bij niet tijdige betaling is een deelnemer, contractspartner of wederpartij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het moment dat de deelnemer, contractspartner of wederpartij 90 dagen in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de deelnemer, contractspartner of wederpartij aan Beyond Yourself te worden voldaan. De deelnemer, contractspartner of wederpartij kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Beyond Yourself tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
Alle tarieven zijn inclusief BTW. De tarieven bij deze overeenkomst worden jaarlijks aangepast aan de algemene prijsontwikkeling in Nederland. De stijging van de tarieven is gelijk aan de stijging van het CBS-consumenten prijsindexcijfer van oktober ten opzichte van die van oktober van het voorgaande jaar.
Beyond Yourself is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
Een wederzijds bevestigde afspraak (Personal Training, Groepsles, Pro, Limitless en Consultancy) kan uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos telefonisch of schriftelijk geannuleerd worden. Geschiedt de opzegging binnen 24 uur of bij no-show, dan is het bedrag alsnog volledig opeisbaar.
Alle bedragen voor Personal Training-sessies bij Beyond Yourself dienen vooraf betaald te worden. Indien het openstaande bedrag niet voldaan is, is het niet mogelijk om Personal Training-sessies in te plannen, of af te nemen.

Beyond Yourself heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR BEYOND YOURSELF B.V.
Beyond Yourself  behoudt zich het recht voor een groepstraining bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
Buitengewone omstandigheden leveren voor Beyond Yourself  altijd overmacht op en ontheffen Beyond Yourself  van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Beyond Yourself ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een groepsles worden afgelast. Beyond Yourself is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een groepsles door gevaarlijke weersomstandigheden.

Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de groepsles daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Beyond Yourself van de groepsles worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij.

6. AANSPRAKELIJKHEID
Beyond Yourself, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een groepsles of Personal Training. Deelname aan een groepsles of Personal Training van Beyond Yourself  geschiedt geheel op eigen risico.
Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Beyond Yourself, haar medewerkers en trainers, is Beyond Yourself  niet aansprakelijk.
Beyond Yourself is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een groepsles of Personal Training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Beyond Yourself niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met de groepsles of Personal Training.

Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, dient de deelnemer, contractspartner of wederpartij dit te melden aan de trainer. Beyond Yourself behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een groepsles of Personal Training.

7. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
Beyond Yourself  respecteert de privacy van haar deelnemer, contractspartner of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Indien Beyond Yourself het noodzakelijk acht uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens aan derden door te geven, dan zal dit uitsluitend gebeuren met uw voorafgaande toestemming.
Hoewel Beyond Yourself  de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de website www.beyondyourself.nl, kan Beyond Yourself niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Beyond Yourself aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Beyond Yourself  sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
De websites van derden waarnaar op de website www.beyondyourself.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Beyond Yourself gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Beyond Yourself aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

De website www.beyondyourself.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Beyond Yourself.

8. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Beyond Yourself
Op elke overeenkomst tussen Beyond Yourself en een deelnemer, contractspartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.
Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Start typing and press Enter to search